I.

Každý klient i návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem studia FOLLOW YOGA Vyškov. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo permanentky potvrzuje, že  se s Provozním řádem seznámil/a, a zavazuje se jej plně dodržovat a respektovat daná pravidla. 

II.

Každý účastník je povinen se při vstupu prokázat jménem, pod kterým je v systému evidován, průkazem (držitelé MultiSport karty), nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách www.followyogavyskov.cz. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor studia FOLLOW YOGA Vyškov a využívání jeho zařízení či služeb. 

III. 

Studio FOLLOW YOGA Vyškov je otevřeno dle aktuálně platného rozvrhu, jenž je uveden na webových stránkách www.followyogavyskov.cz pod záložkou rezervace, vždy 30 min před lekcí. 

IV.

Účast na lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách www.followyogavyskov.cz. Lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na na Facebooku, e – mailem či SMS zprávou. 

V.

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v šatnách, které jsou situovány mimo prostor určený ke cvičení. Při odchodu ze šaten musí návštěvník celkově vyklidit šatní skříňku tak, aby byla prázdná a čistá. Po dobu své návštěvy v prostorech studia je také zodpovědný za klíč i šatní skříňku. Při ztrátě klíče, či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené ve skříňce (osobní doklady, peníze, platební karty klíče, notebooky, cennosti, šperky a jiné). V případě odcizení či ztráty osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel. 

VI.

Každý klient je povinen řídit se pokyny lektora a personálu. Vstup do prostorů je povolen pouze bez obuvi, pro odložení obuvi je zřízená vstupní část prostorů. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmíte ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory. 

VII. 

Klienti využívají veškeré vybavení i zařízení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na lektora se mohou klienti obracet v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení prostoru. 

VIII. 

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio FOLLOW YOGA Vyškov nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. 
Každý návštěvník je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení. V případě nedodržení, nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému lektorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. 
Lékárnička první pomoci je v prostorech k dispozici. 

IX.

Po ukončení lekce musí každý účastník po sobě uklidit vypůjčené pomůcky na místo určené. Vybavení, které klient používá je povinen po skončení lekce vydezinfikovat příslušným prostředkem, který je v sále k dispozici.

X.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem studia a dbát na dodržování pořádku a řádu ve všech prostorech. 

V prostorech je zakázáno: 

– kouřit; 
– požívat alkoholické nápoje či jiné psychotropní či omamné látky. 

XI.

Kola a koloběžky je klient povinen odkládat na určené místo, tedy v přední části budovy na k těmto účelům sloužící stojan na kola.

Klient je povinen parkovat osobní vozidlo mimo areál budovy. Parkovací místa v areálu budovy nepatří k prostorům studia, je tedy zakázáno je využívat k parkování. 

XII. 

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku studia a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním. 

Provozní řád studia FOLLOW YOGA Vyškov je platný od 1. 10. 2020.